Kontzejuetako obretarako dirulaguntzak

Trámite

KONTZEJUEK SUSTATUTAKO OBRETARAKO DIRULAGUNTZA-ESKAERA

ZER

Udalerriko kontzejuei norgehiagoka-erregimenean emandako dirulaguntzak dira, udalerriko herri bakoitzeko herritarren bizi-kalitatea hobetuko duten zerbitzu publikoak garatzeko obrak finantzatzeko.

Diruz lagungarri diren obrak:

LEHENENGO MULTZOA:

 

 1. Edateko uraren etxez etxeko hornidura-sarearen azpiegiturak eta euri-uren eta ur zikinen saneamendua eguneratzeko eta konpontzeko obra berria.
 2. Bide publikoak seinaleztatzeko obrak, bizikletetarako eta oinezkoentzako erreiak mugatzea barne.
 3. Lehendik dauden eraikinen eraginkortasun energetikoa hobetzeko obrak (isolamendua hobetzea, energia-iturri berriztagarriak, hidraulikoa, orubea, eolikoa, biomasa... ezartzea)
 4. Hiri-lurzoruan eta nekazaritza-erabilerako bideetan kaleak berritzea eta konpontzea, obraren helburua bizikletaz erabiltzeko egokitzea denean. Multzo honen barruan ez dira diruz lagunduko kaleak eta bideak egokitzeko obrak, bizikleta bidezko zirkulazioagatik eta trafiko motorizatuagatik erabilera partekatua edo mistoa izan dezaten.
 5. Hiri-lurretatik kanpoko auzo-bideak berritzea eta konpontzea, obraren helburua bizikletaz edo oinez erabiltzeko egokitzea denean, eta Zigoitiko herriguneak lotzeko balio duen ibilbide baten zati direnean.

 

BIGARREN MULTZOA:

 

 1. Kontzeju-etxea eta herriko bizilagunei zerbitzu publikoa eskaintzen dieten beste eraikin batzuk birgaitzeko eta konpontzeko obra berria.
 2. Obra berria, hiri-lurzoruko kale publikoen zoladura berritzea eta konpontzea, bai eta administrazio-batzarren jabetzako sarbideak eta hilerrietarako sarbideak ere.
 3. Hiri-hondakinak biltzeko zerbitzuan erabilitako azpiegiturak eguneratzeko eta konpontzeko obra berria. Ez da diruz lagunduko edukiontzi-estalkia jartzea.
 4. Argiteria publikoaren, elektrizitatearen eta telefoniaren zerbitzuak eta horien instalazioak lurpeko kanalizazioan eguneratzeko eta konpontzeko obra berria.
 5. Bidaiarien garraio publikorako markesinak edo antzekoak eguneratzeko eta konpontzeko obra berria.
 6. Kontzejuetako elementu bereziak birgaitzeko eta konpontzeko obrak, hala nola ermitak, iturriak, errotak, garbitokiak, parrokia-elizak, Administrazio Batzarraren jabetzakoak direnean, edo jabetza edo erabilera dagokion Administrazio Batzarrari lagatzen zaionean. Erabilera-lagapenak indarrean egon beharko du eskabideak aurkezteko epea amaitu eta hurrengo hogeita bost urteetan.

 

HIRUGARREN MULTZOA:

 

 1. Obra berria, Kirol-ekipamenduak birgaitzeko eta konpontzeko.
 2. Obra berria, haurrentzako jolas-guneetarako espazioak birgaitzeko eta konpontzeko.
 3. obra berria, berdeguneetarako eta hiriko lorategietarako espazio publikoak birgaitzeko eta konpontzeko.
 4. Hilerria konpontzea eta/edo eraikitzea.
 5. Kultura- eta turismo-intereseko lekuak seinaleztatzeko obrak.

 

LAUGARREN MULTZOA 4:

 

 1. Nekazaritza-erabilerarako bideak berritzea eta konpontzea.

 

EZ dira diruz lagunduko:

a) Indarreko legeriaren edo hirigintza-plangintzaren arabera, eragindako sustatzaileek edo jabeek finantzatu behar dituzten urbanizazio-obrak.

b) Udalaren urbanizazio-ordenantzan ezarritako baldintzak betetzen ez dituzten urbanizazio-obrak.

 

Zenbatekoak eta baldintzak:

 1. Deialdiaren urte naturalaren denbora-epea barne hartzen duten obrek jasoko dute  dirulaguntza.
 2. Obra bakoitzeko gehienezko dirulaguntza 75.000 eurokoa izango da, honakoak salbu: LEHENENGO MULTZOKO 4. artikuluan zehaztutakoak; horietan, gehienez ere 20.000 euro jasoko dira. Era berean, dirulaguntzak ezingo du gainditu obraren kostu osoaren ondorengo ehunekoa:

1 MULTZOA: %70

2 MULTZOA: %60

3 MULTZOA: %50

4 MULTZOA: %40

Obra bat hainbat ekitalditan gauzatzen bada, fase bakoitzean metatutako dirulaguntza ezin izango da 75.000 eurotik gorakoa izan, eta urteko dirulaguntzak ez du gaindituko deialdiaren urte naturalean gauzatutako obraren kostuaren diruz lagun daitekeen gehieneko ehunekoa.

c) Ez dira diruz lagunduko Zigoitiko Udalak azken 15 urteetan diruz lagundutako zerbitzu publikoen gaineko obrak, eta epe hori diruz lagundutako obraren azken fasetik aurrera zenbatuko da.

d) Dirulaguntza jaso nahi duten obrek nahitaezko udal-lizentzia izan beharko dute, edo, hala badagokio, aurretiazko jakinarazpena edo erantzukizunpeko adierazpena.

NORK

Zigoitiko udalerriko kontzejuek, baldin eta eskaera aurkezteko unean eta laguntza emateko eta ordaintzeko prozesu osoan egunean badituzte zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak.

DOKUMENTAZIOA

Eskabidea egiteko:

 • “Kontzejuek sustatutako obretarako  dirulaguntza-eskaeraren” formulario elektronikoa.
 • Diruz lagundu beharreko jardueraren justifikazio-memoria. Bertan, gutxienez honakoa jaso behar da: egin beharreko obraren deskribapen laburra, kokaleku fisikoa eta  egin beharreko lanen  zerrenda.
 • Obraren aurrekontua.

Justifikazioa egiteko:

 • Jatorrizko fakturak edo kopia konpultsatuak
 • Aurkeztutako fakturen ordainagiriak
 • Jasotako dirulaguntzen egiaztagiriak
 • Justifikazio-kontua-kalkulu-orria

IZAPIDETZEA

Telematikoki, udal webgunean sarbidea duen egoitza elektronikoan.

PREZIOA

Izapidea doakoa da.

EPEA

Eskatzeko epea: urteko deialdian adierazten dena.

Legezko gehienezko epea: dirulaguntza eskatzen denetik, 6 hilabete.

Epe barruan erantzunik ez izateak duen eragina: ezestekoa.

ARAUDIA

Estatuko araudia:

 • 38/2003 Lege Orokorra, azaroaren 17koa, Dirulaguntzei buruzkoa, eta 887/2006 Errege Dekretua, uztailaren 21ekoa, Dirulaguntzen Erregelamendu Orokorra onartzen duena.

Udal-araudia:

 • Kontzejuei dirulaguntzak emateko oinarriak arautzen dituen ordenantza berezia.
 • Dirulaguntzak eta laguntzak arautzen dituen ordenantza.

OHIKO GALDERAKO ETA OHARRAK

Noiz ordaintzen da esleitutako dirulaguntza?

Dirulaguntza, justifikaziorako dokumentazioa aurkeztu ondoren ordainduko da. Dokumentazio hori aurkezteko epea urte bakoitzeko abenduaren 15ean bukatuko da.

Luzatu daiteke justifikaziorako dokumentazioa aurkezteko epea?

Bai, 3 hilabeteko epean luzatu daiteke, beti ere ez badira hirugarrenen eskubideak kaltetzen.

¿Obraren zati bat, edo obra osoa, amaituta badut, baina ez badaukat nahikoa diru ordaintzeko, eskatu dezaket laguntzaren ordainketa aurreratzeko?

Bai, justifikatzen  bada. Horretarako honakoak aurrkeztu behar dira: urteko kontuak, eta diruz lagundutako obrari dagokion faktura bat ordaintzeko ezintasuna.

UNITATE ARDURADUNA

Hirigintza saila

2024