Udal Ordenantzak eta Araudiak

Atal honetan Udalbatzak egindako eta onartutako arauak biltzen dira.
Koloretan dagoen testua, azken aldaketari dagokio.
Hiru mailatan sailkatzen dira:

 • Ordenantzak: oro har udal eskumenaren zenbait gai arautzen dituztenak.
 • Zerga Ordenantzak: oro har udal zergak arautzen dituztenak.
 • Araudiak: barne funtzionamenduaren arauak.

2019ko urteko araudi-plana

Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 132. artikuluak ezartzen duenez, Administrazio guztiek onartu eta publiko egin behar dute urteko araudi-plan bat, hurrengo urtean onartzeko egingo diren lege- edo araudi-ekimenak jasotzen dituena.

Aurreikuspen horrek ordenamendu juridikoaren gardentasuna eta aurreikuspengarritasuna handitzea helburu du, eta araudia ahalik eta aplikazioko gainerako arauekiko koherentzia handienarekin erabiltzen saiatzen da, eta horrela segurtasun juridikoaren printzipioa betetzen laguntzen du. Aldi berean, araudiaren ekimenaren erabileran gardentasuna handitzen da, edukia argitara emanez, aukera ematen baitzaie gainerako administrazio publikoek zein herritarrek aurretiaz ezagutzeko administrazio jakin batek zer arau onartzea aurreikusi duen.

2018an partzialki bete ziren urteko arau-planean planteatutako helburuak, etxez etxeko laguntza-zerbitzua eta haren prezio publikoa arautzen dituen araudia onartuz, ordenantza fiskalak ordenantza fiskalen berrikuspena eta kultura-, kirol- eta gizarte-jardueretarako diru-laguntzen oinarriak arautzen dituen ordenantza onartuz, azken horretan genero-ikuspegia eta Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren izapideen bultzada gehituta. 

Hala ere, zenbait araudi-proiektu egin gabe geratu ziren, adibidez, hirigintza-baldintzen ordenantza, genero-ikuspegia txertatzea diru-laguntzen oinarrien araudi arautzaileetan eta udal-lokalak erabiltzeko lagapena arautzen duen ordenantza zein pertsona zigortuen familientzako diru-laguntzen oinarrien ordenantza arautzailea onartzea. 

Udal-araudiaren plangintzari jarraipena emateko xedez, 2019ko ekitaldiko araudi-plana mantentzea aurreikusi da, Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren izapideak bultzatuko dira, pertsona zigortuen familientzako diru-laguntzen oinarriak arautzen dituen ordenantza onartuko da eta diru-laguntzen ordenantza arautzaileetan genero-ikuspegia berrikusiko da. Halere, datozen udal-hauteskundeak kontuan harturik, komenigarritzat jo da udal-lokalen erabilerarako lapena arautzen duen ordenantzaren onarpena eta hirigintza-baldintzen ordenantzaren berrikuspena datozen urteetara atzeratzea.

Halaber, udalerriko abeltzainek egindako eskaera baten ondorioz, erabilera publikoko mendian herri-larreko atsedeneko denbora-tartea murriztearekin lotuta, proposatzen da planean gehitzea udal-titulartasuneko mendietako lurren aprobetxamenduen ordenantzaren berrikuspen posiblea.

Ikusi dira azaldutako aurrekariak eta zuzenbideko egitateak, eta Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 22.2.d) artikuluan xedatutakoarekin bat eginez, osoko bilkurak aho batez ERABAKI DU:

LEHENENGOA.- Zigoitiko Udalaren 2019. urterako urteko araudi-plana onartzea, erantsi egin dena.

BIGARRENA.- Zigoitiko Udalaren urteko araudi-plana argitaratzea udalaren webean, www.zigoitia.eus.

 

ERANSKINA:

ALKATETZA, EKONOMIA, HIRIGINTZA ETA FUNTZIO PUBLIKOKO ARLOA

MOTA

EKIMENAREN IZENA

ALDEZ AURREKO KONTSULTA PUBLIKOA

ARDURADUNA

Ordenantza

Ordenantza fiskalen berrikuspena

Ez

Alkatetza

Hirigintza-ordenantza

Hiri Antolamenduko Plan Orokorra

Bai

Alkatetza

EUSKARA, KULTURA, HEKZUNTZA ETA KIROLEKO ARLOA

MOTA

EKIMENAREN IZENA

ALDEZ AURREKO KONTSULTA PUBLIKOA

ARDURADUNA

       

BERDINTASUN, GIZARTE-ONGIZATE ETA GAZTERIAKO ARLOA

MOTA

EKIMENAREN IZENA

ALDEZ AURREKO KONTSULTA PUBLIKOA

ARDURADUNA

Ordenantza

Presoen familiako kideei diru-laguntzak emateko oinarrien ordenantza arautzailea

Bai

Arloaren zinegotzitzaordea

Ordenantza

Genero-ikuspegia gehitzea diru-laguntzak arautzeko ordenantzetan

Ez

Arloaren zinegotzitzaordea

PARTAIDETZA, MENDIAK, ABELTZAINTZA ETA NEKAZARITZAKO ARLOA

MOTA

EKIMENAREN IZENA

ALDEZ AURREKO KONTSULTA PUBLIKOA

ARDURADUNA

Ordenantza

Udal-titulartasuneko mendietako lurren aprobetxamenduen ordenantza berrikustea

Ez

Arloaren zinegotzitzaordea

Ordenantzak

Gaineratutako agiriak

 1. Arriskutsuak izan daitezkeen animaliak edukitzea arautzen duen Ordenantza Arriskutsuak izan daitezkeen animaliak edukitzea arautzen duen Ordenantza Formato:pdf | Tamaina: 118Kb
 2. Zigoitiko udalerrian animaliak eduki eta babestea arautzen duen Ordenantza Zigoitiko udalerrian animaliak eduki eta babestea arautzen duen Ordenantza Formato:pdf | Tamaina: 289Kb
 3. Urbanizatzeko baldintzak arautzen dituen Ordenantza Urbanizatzeko baldintzak arautzen dituen Ordenantza Formato:pdf | Tamaina: 95Kb
 4. Herri larreei probetxu ateratzeko arautzen duen Ordenantza Herri larreei probetxu ateratzeko arautzen duen Ordenantza Formato:pdf | Tamaina: 87Kb
 5. Telekomunikazio-sareetako instalazio irrati-elektrikoen ereduzko Ordenantza erregutzailea Telekomunikazio-sareetako instalazio irrati-elektrikoen ereduzko Ordenantza erregutzailea Formato:pdf | Tamaina: 129Kb
 6. Euskararen ikaskuntzarako eta Euskararen ezagutza eta ikaskuntza bultzatzen dituzten proiektuetarako dirulaguntzen oinarriak arautzen dituen ordenantza Euskararen ikaskuntzarako eta Euskararen ezagutza eta ikaskuntza bultzatzen dituzten proiektuetarako dirulaguntzen oinarriak arautzen dituen ordenantza Formato:pdf | Tamaina: 135Kb
 7. Eraikuntzak birgaitzeko etxebizitzak izan daitezen dirulaguntzak arautzen duen Ordenantza Eraikuntzak birgaitzeko etxebizitzak izan daitezen dirulaguntzak arautzen duen Ordenantza Formato:pdf | Tamaina: 63Kb
 8. Herri barruan zein herrien artean pertsonak turismo automobiletan (taxi) garraiatzeko zerbitzua arautzen duen Ordenantza Herri barruan zein herrien artean pertsonak turismo automobiletan (taxi) garraiatzeko zerbitzua arautzen duen Ordenantza Formato:pdf | Tamaina: 229Kb
 9. Dirulaguntzak eta laguntzak arautzen dituen ordenantza Dirulaguntzak eta laguntzak arautzen dituen ordenantza Formato:pdf | Tamaina: 148Kb
 10. ZigoitiKo udalerrian salmenta ibiltaria arautzen duen Ordenantza ZigoitiKo udalerrian salmenta ibiltaria arautzen duen Ordenantza Formato:pdf | Tamaina: 2Mb
 11. Udal titulartasuneko mendietako lursailen aprobetxamenduak arautzeko ordenantza Udal titulartasuneko mendietako lursailen aprobetxamenduak arautzeko ordenantza Formato:pdf | Tamaina: 243Kb
 12. Herriko jaiak ospatzeko dirulaguntzen oinarriak arautzen dituen udal ordenantza zehatza Herriko jaiak ospatzeko dirulaguntzen oinarriak arautzen dituen udal ordenantza zehatza Formato:doc | Tamaina: 134Kb
 13. Kultura, kirol edota gizarte jardueren antolaketa ordaintzeko dirulaguntzen oinarriak arautzen dituen ordenantza Kultura, kirol edota gizarte jardueren antolaketa ordaintzeko dirulaguntzen oinarriak arautzen dituen ordenantza Formato:pdf | Tamaina: 360Kb
 14. Berariazko ordenantza, Zigoitiko udalerriko Kontzejuei diru-laguntzak emateko oinarriak arautzen dituena Berariazko ordenantza, Zigoitiko udalerriko Kontzejuei diru-laguntzak emateko oinarriak arautzen dituena Formato:pdf | Tamaina: 91Kb
 15. Zigoitiko haur-eskolan matrikulatutako seme-alabak dituzten familientzako diru-laguntzen oinarri arautzaileen ordenantza espezifikoa Zigoitiko haur-eskolan matrikulatutako seme-alabak dituzten familientzako diru-laguntzen oinarri arautzaileen ordenantza espezifikoa Formato:pdf | Tamaina: 88Kb

Zerga ordenantzak

Gaineratutako agiriak

 1. Udal jabari publikoaren erabilera pribatu eta aprobetxamendu bereziarengatik ordaindu beharreko tasa arautzen duen Ordenantza Udal jabari publikoaren erabilera pribatu eta aprobetxamendu bereziarengatik ordaindu beharreko tasa arautzen duen Ordenantza Formato:pdf | Tamaina: 64Kb
 2. Jarduera ekonomikoen gaineko zerga arautzen duen zerga Ordenantza Jarduera ekonomikoen gaineko zerga arautzen duen zerga Ordenantza Formato:pdf | Tamaina: 97Kb
 3. Pagazuri aterpearen kudeaketa eta erabilera-tasa arautzeko Ordenantza Pagazuri aterpearen kudeaketa eta erabilera-tasa arautzeko Ordenantza Formato:pdf | Tamaina: 64Kb
 4. Ondasun higiezinen gaineko zerga arautzen duen zerga ordenantza Ondasun higiezinen gaineko zerga arautzen duen zerga ordenantza Formato:pdf | Tamaina: 193Kb
 5. Zerbitzu publikoengatik eta administrazio jarduerengatik ordaindu beharreko tasak eta prezio publikoak arautzen dituen ordenantza Zerbitzu publikoengatik eta administrazio jarduerengatik ordaindu beharreko tasak eta prezio publikoak arautzen dituen ordenantza Formato:pdf | Tamaina: 177Kb
 6. Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko Zerga arautzen duen Ordenantza Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko Zerga arautzen duen Ordenantza Formato:pdf | Tamaina: 84Kb
 7. Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zerga arautzen duen Ordenantza Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zerga arautzen duen Ordenantza Formato:pdf | Tamaina: 112Kb
 8. Hiri lurren balio gehikuntzaren gaineko zerga arautzen duen zerga ordenantza Hiri lurren balio gehikuntzaren gaineko zerga arautzen duen zerga ordenantza Formato:pdf | Tamaina: 146Kb
 9. Etxerako laguntza zerbitzuaren prezio publikoa arautzen duen zerga-ordenantza Etxerako laguntza zerbitzuaren prezio publikoa arautzen duen zerga-ordenantza Formato:pdf | Tamaina: 133Kb

Araudiak